[1]
N. Laraswati, Sabhan, and Faradina, “TINDAK-TUTUR DIREKTIF DALAM INTERAKSI BELAJAR-MENGAJAR MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA KELAS XII SMA NEGERI 6 BANJARMASIN”, LOCANA, vol. 5, no. 1, pp. 74–84, Apr. 2022.