RAFLI HAYKAL, M. .; NOORTYANI, R.; TAQWIEM, A. GAYA BAHASA SINDIRAN DALAM NOVEL “O” KARYA EKA KURNIAWAN: SATIRE LANGUAGE STYLE IN THE NOVEL “O” BY EKA KURNIAWAN. JURNAL LOCANA, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 67–77, 2022. DOI: 10.20527/jl.v5i2.98. Disponível em: http://locana.id/index.php/JTAM/article/view/98. Acesso em: 4 jun. 2023.