(1)
Laraswati, N.; Sabhan; Faradina. TINDAK-TUTUR DIREKTIF DALAM INTERAKSI BELAJAR-MENGAJAR MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA KELAS XII SMA NEGERI 6 BANJARMASIN. LOCANA 2022, 5, 74-84.